Romeinse vondsten gaven ook aanleiding tot opgravingen die ik op deze pagina ga beschrijven.

In Maasbrachterbeek was bekend dat er op  de "Steenakker" een gebouw uit de Romeinse tijd moest hebben gestaan. Omdat er huizenbouw was gepland moest er een onderzoek worden gedaan waarbij de exacte plaats moest worden vastgesteld. Aan de HVR werd gevraagd er een vooronderzoek te doen door middel van enkele proefsleuven.

                               Image

In een hoek van de kelder was een kruik in de bodem ingegraven

Image

Image

In een andere hoek van de kelder was een grote pot in de bodem ingegraven

Image

 

Bij dit proefonderzoek werden al direct de sporen van de fundamenten van een groot Romeins gebouw, wat een villa bleek te zijn, ontdekt en in kaart gebracht. In het opvolgende jaar werd er een grootschalige opgraving gedaan door de R.O.B. waarbij de fundamenten van het hele gebouw werden blootgelegd. Ook bleek er nog een met bouwpuin van de villa opgevulde kelder aanwezig te zijn die een bijzondere verrassing bevatte. Er bleken namelijk hoog kwalitatieve fragmenten van Romeinse fresco's in te liggen met menselijke afbeeldingen zoals die nog niet eerder in Nederland waren gevonden.

Image

Image

Schrijvend persoon

Image

Image

Zo werd dit gezichtsfragment aangetroffen in de wand van de opgravingsput

Image

                            Image

Image

 Heel

In 2009 zijn in Heel onder leiding van archeolooog Jac Geraeds van de Grontmij op het terrein van de Stichting Daelzicht opgravingen gestart.Ter plaatse bevindt zich een groot Romeins grafveld. Inmiddels zijn meer dan 200 graven blootgelegd met een zeer gevarieerde inhoud. Tevens zijn graven ontdekt uit de Late IJzertijd.

Ook werd tijdens de opgraving het tracee van de Romeinse weg van Tongeren naar Nijmegen meermaals aangesneden.

 

Er werden soms fraaie voorwerpen in de graven aangetroffen

 

 

 

 

Muntschat Montfort

 

In het najaar van 2009 werd in Montfort door het Waterschap Roer en Overmaas de Vlootbeek heringericht. De grondwerkzaamheden die daarvoor moesten worden uitgevoerd werden archeologisch begeleid door RAAP Archeologisch Adviesbureau onder leiding van Jan Roymans. Jan had me gevraagd om de graafmachines te volgen en te letten op archeologische sporen. Aanvankelijk leverde dat niets op tot 23 oktober 2009. Toen vond ik min of meer toevallig een Romeinse denarius. Bij het secuurder nazoeken van de vindplek kwamen er nog eens vier denarii tevoorschijn. Ten gevolge daarvan werd ter plekke een archeologische opgraving uitgevoerd. Hierbij kwamen in totaal 65 zilveren denarii en 6 gouden aurei tevoorschijn. De oudste munt is uit het jaar 122 BC van Minucius Rufus en de jongste munt uit het jaar 69 AD van keizer Vitellius. Omdat uit dit jaar in totaal 8 muntjes zijn gevonden wordt aangenomen dat de schat in of kort na dat jaar moet zijn verborgen en ze gerelateerd kan worden aan de Bataafse Opstand o.l.v. Julius Civilis in 69 AD.

 

Voorbereiding opgraving

 

                                                                           Een gouden!

 

 

                                     

 

Claudius!

 

 

 

Vlakdekkende opgraving  

 

 

Denarius in situ  

  

 

 

Denarius met masker van Pan  

 

 

 Aureus Nero   

 

 

 

                                

 

                                  Onthulling muntmonumenten 

  

                                  

 

Munt van Galba (69 na Chr.): De vrede na de oorlog (dolk en zwaard) van Rome P(ax) R(omanum) en de vrijheid (phrygische muts) zal worden teruggegeven (Restituta).

 

 

               

   

En nu zijn in 2009 de munten teruggegeven aan de gemeenschap

 

                     Muntmonumenten zijn vervaardigd door Steenhouwerij Joop Utens Echt

 

                                          

 

                    

    Een selectie uit de munten

 

      

 

Everprotoom (keilerkopje) bij herinrichting Vlootbeek nabij Roskam